Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden Holland (RMH)

Openbaar belang en visie

Op belangrijke dossiers wordt samengewerkt met diverse gemeenten in de omgeving van Gouda, zowel dichtbij als verder weg, zoals met Alphen aan den Rijn en Woerden. Regionale samenwerking is een belangrijk aspect van de Goudse Toekomstvisie.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

In de RMH werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. Na vaststelling van de strategische agenda ‘De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’ in 2020, heeft de RMH in 2022 ingezet op strategische herpositionering.

Om meer grip te krijgen op ‘de regio’ en de factoren die bijdragen aan het realiseren van publieke waarde in die regio, doen de Rijksuniversiteit Groningen en Berenschot hier onderzoek naar. Ze voeren in tien regio’s veldonderzoek uit. In opdracht van het Dagelijks Bestuur is dit onderzoek ook uitgevoerd in Midden-Holland. Het samenspel tussen het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE), het economische regionaal ecosysteem (ERE) en het maatschappelijk regionaal ecosysteem (MRE) staat hierbij centraal. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek naar regio Midden-Holland luidt:

Hoe succesvol is het BRE Midden-Holland in het realiseren van publieke waarde, welke factoren spelen hierin een rol en hoe kan de samenwerking worden verbeterd? Het onderzoek is halverwege 2022 gestart en begin 2023 afgerond.

Meer informatie: www.regiomiddenholland.nl

Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

Openbaar belang en visie

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet zij door de uitvoering van de milieutaken voor de hele regio en de provincie Zuid-Holland en de bouw- en woningtoezichttaken voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Zuidplas en Waddinxveen.

De taken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels en bouwregels. Daarnaast adviseert de ODMH en voert zij taken uit ten behoeve van duurzaamheid, energietransitie, bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, ecologie en milieueducatie. De dienst houdt ook toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's milieu en duurzaamheid en de activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn beschreven

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid stond prominent op de agenda bij gemeenten en provincie als gevolg van het VN-Klimaatakkoord van Parijs en de daaruit volgende Klimaatwet. De ODMH adviseerde en ondersteunde gemeenten bij energietransitie, klimaatadaptatie, wettelijke taken energiebesparing bij bedrijven, circulaire economie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook zorgde ODMH voor toezicht en handhaving van onder andere de energiebesparingsplicht. In 2022 heeft ODMH eigenaren van kantoren geïnformeerd over de verplichting om vanaf 1 januari 2023 energielabel C te hebben (en vanaf 2030 energielabel A).

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Bij het opstellen van Omgevingsvisies, gemeentelijke Omgevingsplannen en de provinciale Omgevingsverordening is de bij de ODMH aanwezige expertise en informatie over de fysieke leefomgeving nodig. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. De ODMH bereidt zich, gezamenlijk met de opdrachtgevers en ketenpartners, voor op de toekomstige ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gemeenten bevoegd gezag over de bodem. Verschillende taken van de provincie worden overgedragen naar gemeenten. Dat heeft financiële en juridische gevolgen. Zorgpunt is de overdracht van middelen naar gemeenten voor deze taken. Het ministerie en de provincie hebben laten weten geen middelen over te dragen om deze taken uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente vanaf 2024 zelf dekking moet organiseren voor de uitvoering van deze nieuwe taken.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt tegelijk in werking met de Omgevingswet. Afgesproken is dat de gemeente naast de handhavingsbevoegdheid ook de bevoegdheid tot het uitvoeren van toezicht houdt. Dit omdat de handhavende taak alleen uitvoerbaar is als ook kan worden waargenomen en beoordeeld of tot interventie moet worden overgegaan. Verder is afgesproken dat de wet alleen in werking treedt als er voldoende waarborgen zijn dat bouwprojecten onder het nieuwe stelsel doorgang kunnen vinden.

Meer informatie: www.odmh.nl

Groenalliantie Midden Holland en omstreken (GA)

Openbaar belang en visie

GA behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Waddinxveen. De belangen bestaan uit het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de gebieden. Ook de bevordering van de leefbaarheid en de recreatieve aantrekkingskracht zijn belangrijke speerpunten. Specifiek voor Gouda gaat het om het beheren van de gebieden de Goudse Hout en de Oostpolder. Zowel inwoners van Gouda als bezoekers kunnen in deze gebieden rusten, sporten, bewegen en recreëren.

Ontwikkelingen vinden plaats binnen de kaders van het Ontwikkelplan, voorzien van een bijbehorende (dynamische) investeringsagenda. Het Ontwikkelplan geeft de richting en kaders aan voor het strategisch en tactisch handelen ten aanzien van investeringen, meerjarig beheer, omgang met maatschappelijke vraagstukken en samenwerking met andere partijen. Voor de uitvoering van de projecten in de investeringsagenda tot en met 2025 is de aanpak beschreven in het in 2022 vastgestelde programma ‘Groen voor Iedereen’. GA heeft daarvoor de organisatiekracht om samenwerkingen en allianties aan te gaan. Naast gebiedsgerichte investeringen wil GA ook positief bijdragen aan maatschappelijke opgaven als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. De opgaven zoals benoemd in het Ontwikkelplan worden opgepakt en samen met gebiedspartners en maatschappelijke partijen uitgewerkt

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

Mede vanwege de coronapandemie is er een toename van het gebruik van de natuur- en recreatiegebieden van GA. Daarom is extra informatie verstrekt en wordt meer inzet van de BOA’s gevraagd, met name in de weekenden en in de vakantieperioden. Ook is een hogere frequentie van het afval verwijderen nodig en zijn er meer reparatiekosten vanwege meer vernielingen. Het vandalisme is namelijk in alle natuur- en recreatiegebieden van GA behoorlijk toegenomen. Vooralsnog zijn er geen grote (financiële) gevolgen voor de uitvoering van (onderhouds-) werkzaamheden.

De coronapandemie heeft het belang van natuur- en recreatiegebieden geaccentueerd: groen is goed, gezond en maakt gelukkig. Als vastgesteld in het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’ wil Groenalliantie verkennen wat de kansen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen zijn van het uitbreiden van het areaal aan natuur- en recreatiegebieden en daarmee bijdragen aan meer groene natuur- en recreatieruimte. De behoefte aan deze ruimte is groot gezien de huidige drukte in de natuur- en recreatiegebieden. Het uitbreiden van de gebieden zou mogelijk kunnen leiden tot extra benodigde investeringen. Een verkenning van de financieringsmogelijkheden wordt opgestart.

Uittreden provincie Zuid-Holland

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland (PZH) heeft besloten om per 1 januari 2018 uit diverse recreatieschappen te treden, waaronder GA. Volgens de afgesloten uittredingsovereenkomst heeft de provincie voor de jaren 2018-2021 haar bijdrage op het niveau van 2017 gehandhaafd inclusief de toezegging daarna een financiële medeverantwoordelijkheid te houden en daartoe financiële middelen beschikbaar te stellen. Bij uittreding heeft provincie Zuid-Holland met de schappen individuele afspraken gemaakt over onder meer de voortzetting en hoogte van de financiering. Voor GA gaat het tot 2025 om een jaarlijkse afname van 10% van de financiering. Deze afname is opgevangen in de begroting.

Vanaf het jaar 2025 kan GA gebruik maken van de nieuwe provinciale beheerregeling. Dat betekent dat voor aangrenzende gebieden van 100 hectare of meer, een maximum bijdrage van maximaal 40% aan beheergelden kan worden aangevraagd. Afhankelijk van het aantal inschrijvers, kan dit percentage omlaag gaan. Deze bijdrage dient elk jaar aangevraagd te worden en kan jaarlijks fluctueren. Daarbij zijn de gebieden van GA lang niet altijd groter dan 100 hectare. Dit betekent niet alleen een constante onzekerheid binnen de planning- en control cyclus maar eveneens administratieve en ambtelijke regeldruk. GA heeft dan ook verzocht om deze eis los te laten. Momenteel vinden er op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken plaats om bij de provincie te benadrukken dat GA met de beheerregeling de huidige kwaliteit van de recreatiegebieden onvoldoende kan borgen. Dit wordt nog verder onderzocht.

De Provincie Zuid-Holland heeft een recreatieperspectief 2030 opgesteld. Daarin staat dat het de verantwoordelijkheid is van de investerende eigenaren om aan de voorkant de extra beheerlasten meerjarig te begroten en te financieren (40%/60%). PZH geeft aan vanuit haar systeemverantwoordelijkheid voor het recreatieve netwerk mee te denken hoe deze toekomstige beheerlasten structureel gefinancierd kunnen worden. In het recreatieperspectief wordt echter niet inhoudelijk ingegaan op de vraag hoe PZH financiële borging wil bewerkstelligen. Vanuit de schappen is het standpunt dat een dergelijke ambitie moet worden geborgd met een degelijke financieringsparagraaf.

Het bestuur van GA is namens de besturen van de andere schappen in overleg met zowel GS als PS van de provincie om te komen tot een aanpassing van de regeling (de voorbereidingen voor een evaluatie door de provincie zijn reeds gestart) voor de schappen en doet dit in nauwe samenwerking met de uitvoeringspartner van de schappen, tevens ook zelf terreinbeheerder in Zuid Holland, Staatsbosbeheer. Op dit moment is er naast de beheerregeling nog niet verder aan te geven of en hoe de financiële bijdrage er precies uit gaat zien. De verwachting is dat daar eind 2023 meer duidelijkheid over verschaft kan worden.

Meer informatie: https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/default.aspx

Streekarchief Midden-Holland (SAMH)

Openbaar belang en visie

Het SAMH is het cultuurhistorisch ‘geheugen' van Midden-Holland. SAMH bewaart onder andere de archieven van Gouda volgens de wettelijke bepalingen in de archiefwet. Het SAMH is daarnaast het regionaal historisch netwerk en historisch documentatiecentrum. Hiertoe worden ook archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven bewaard. Met cultuurhistorie speelt het SAMH ook een rol in de stadspromotie van Gouda.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

Het Streekarchief is, als gevolg van de coronalockdown, tot en met maart 2022 gesloten geweest voor het publiek. Er werd wel steeds een zo veel mogelijk digitale dienstverlening uitgevoerd en er was een regeling op afspraak mogelijk voor vragen of onderzoek die moeilijk konden wachten.

Binnen zes maanden werden meer dan 110.000 scans van de aktes van de burgerlijke stand van 23 (voormalige) gemeentes uit Midden-Holland uit de periode 1811-1950 gekoppeld aan reeds bestaande indexen. Meer dan 240 enthousiaste vrijwilligers stortten zich op dit Vele Handen crowdsourcingproject ‘Match! De burgerlijke stand van Midden-Holland, 1811-1950’. De beeldbank werd verrijkt met 2.300 beelden uit de collectie kaarten en plattegronden. Deze bestaat uit onder meer historische kaarten, kadastrale kaarten, topografische kaarten en reclamestadsplattegronden.

Een groot deel van het jaar was het stadsrecht van Gouda te bewonderen in Museum Gouda. Daarnaast werd het eerste exemplaar van het zakboekje “Hoera, Gouda 750 jaar! Alles wat je altijd al wilde weten over het stadsrecht” gratis beschikbaar gesteld voor alle leerlingen van groep 7 en 8 en de brugklassen uit Gouda en elke geïnteresseerde, dankzij subsidie van het Fonds Gouda 750 en de Stichting Vrienden van Archief en Librije.

Meerdere medewerkers waren, samen met gemeenten, ODMH en een extern adviseur, betrokken bij het opstellen van een Programma van Eisen voor de nieuwe e-depotvoorziening. Dit is onderdeel van het project ‘Programma e-Depot Midden-Holland 2023-2026’ en heeft als doel om één voorziening te ontwikkelen waarbij informatieobjecten van de vijf deelnemende gemeentes, van het streekarchief, van andere gemeenschappelijke regelingen en particuliere archieven uit de regio na overbrenging worden beheerd en toegankelijk gemaakt.

Meer informatie: https://www.samh.nl

Promen

Openbaar belang en visie

Promen voert voor Gouda de Wsw uit via een gemeenschappelijke regeling. Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan inwoners met een arbeidsbeperking met een Wsw-indicatie. De Wsw is in 2015 samen met andere wetten opgegaan in de PW. Vanaf 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer. De huidige arbeidsbeperkten (beschut werk en garantiebanen) worden nu via Prowork bediend. Prowork is speciaal voor de uitvoering van de PW-dienstverlening als BV van Promen opgericht.

Prowork voert in opdracht van de individuele gemeenten re-integratie en mens-ontwikkel-activiteiten uit voor werkzoekenden die ondersteund worden op grond van de PW. Dit gebeurt in de vorm van leerwerkplaatsen, werkervaringsplaatsen, aangepast(e) werk(plekken) en re-integratiemodules zowel binnen als buiten de locaties van Promen. De concrete afspraken hierover worden vastgelegd in een bijlage bij de Dienstverleningsovereenkomst die met Prowork is afgesloten.

Promen voert doelstellingen uit de programmabegroting uit:

1) Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving.
2) Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar (in dit geval in relatie tot werk).

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

Zowel de GR Promen (uitvoering Wet sociale werkvoorziening) als de onderliggende BV Prowork (PW-dienstverlening) sluiten het jaar 2022 positief af. Binnen de GR Promen waren de opbrengsten op bijna alle bedrijfsonderdelen hoger dan begroot. Ook stroomden er in 2022 meer Wsw-medewerkers uit. De bedrijfskosten vielen hoger uit, onder andere door de gestegen energieprijzen en algehele prijsstijgingen. Ook is geïnvesteerd in de luchtbehandelingssystemen. Gouda heeft conform de afspraken gebruik gemaakt van de PW-dienstverlening bij Prowork. Er was sprake van meer plaatsingen nieuw beschut en een lichte daling in het aantal garantiebanen.

Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG)

Openbaar belang en visie

Het Bedrijvenschap Regio Gouda ontwikkelt het bedrijventerrein Gouwe Park even ten westen van Gouda, langs de A20 en A12. Met deze ontwikkeling draagt deze gemeenschappelijke regeling bij aan het versterken van het vestigingsklimaat in Gouda en de regio voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemers.

Binnen deze gemeenschappelijke regeling werken de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samen. De gemeenten nemen elk voor 1/3e deel in het uiteindelijk voor- of nadelig financieel resultaat bij afsluiting van de ontwikkeling. Door de gemeente Gouda zijn en worden geen investeringen in het Bedrijvenschap gedaan.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

In 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het BRG besloten de gemeenschappelijke regeling per 31 december 2022 op te heffen omdat alle bedrijfsgronden zijn verkocht en de resterende civieltechnische werken in 2022 grotendeels zullen zijn afgerond. Hiertoe is een liquidatieplan opgesteld dat is vastgesteld door de raden van de drie deelnemende gemeenten. In 2022 is de liquidatierekening opgesteld welke heeft geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring. De liquidatierekening is ter instemming voorgelegd aan de raden van de drie deelnemende gemeenten. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen zal de liquidatierekening formeel worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, dit in de hoedanigheid als rechtsopvolger. Dit zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2023. Het resterend voordelig saldo is eind 2022 aan de drie deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Meer informatie: Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG)

Grondbank RZG Zuidplas

Openbaar belang en visie

De Grondbank is in 2004 opgericht. Doel van de gemeenschappelijke regeling is het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van een strategisch beheer en uitnamen beleid voor de verworven gronden ten behoeve van een effectieve realisatie van de in het kader van het vastgestelde Intergemeentelijk Structuurplan voor het gebied te formuleren ruimtelijke en sectorale doelstelling. Vanaf 2011 functioneert de Grondbank RZG Zuidplas als een beheer- en gronduitgiftebedrijf. De gronden zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder tot een gebied voor wonen, werken en natuur. Daarmee draagt de Grondbank bij aan de regionale woningbouwopgave. Het aandeel van Gouda in de Grondbank is 6%. Voor dit percentage draagt Gouda bij aan de kosten van de Grondbank en staat via een verliesvoorziening samen met de andere deelnemers garant voor de eventuele tekorten.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico

In de Koopovereenkomst 2021 is een aantal opschortende voorwaarden opgenomen. Eén daarvan betreft het besluit dat de gemeenteraad van Zuidplas in het kader van het budgetrecht uiterlijk 1 augustus 2022 met de Koopovereenkomst diende in te stemmen. De gemeenteraad heeft dat besluit echter niet genomen omdat Zuidplas de instemming met de koopovereenkomst gekoppeld heeft aan het vaststellen van de grondexploitatie van het gebied. Deze grondexploitatie is gebaseerd op het Omgevingsplan voor het Ontwikkelgebied Middengebied en daarvoor zijn de uitkomsten van de onderzoeken in het kader van het MilieuEffectRapport noodzakelijk. Die onderzoeken hebben meer tijd in beslag genomen dan voorzien. De gemeente Zuidplas en de Grondbank zijn in overleg getreden over de situatie en hebben geconstateerd dat er geen aanleiding is om de afspraken zoals gemaakt in de Koopovereenkomst te herzien, maar te volstaan met een wijziging op de koopovereenkomst. Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente Zuidplas meer tijd krijgt om de opschortende voorwaarde te vervullen. Verder heeft 2022 vooral in het teken gestaan van beheer en exploitatie van de in bezit zijnde gronden

Hecht

Openbaar belang en visie

Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet Hecht zich in om de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Dit gebeurt door de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en ambulancezorg.

Wijze dienen belang

Hecht geeft uitvoering aan drie diensten: de GGD, GHOR en RAV. De werkzaamheden lopen uiteen van structurele en preventieve maatregelen tot aan de voorbereiding op gezondheidsbedreiging en effectief optreden bij een daadwerkelijke gezondheidsbedreiging. Voor de openbare gezondheidszorg komt daar het bevorderen van de toegang tot zorg bij.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

Ook in 2021 zag Hecht zich gesteld voor een constante inzet bij coronabestrijding. Zo heeft Hecht test- en vaccinatielocaties gecombineerd, waardoor het personeel efficiënter kon worden ingezet. Ook was een vast basisteam aangesteld dat werd ingezet voor de benodigde opschalingen om de najaarscampagne en de werkzaamheden in 2023 goed te kunnen oppakken.

Sinds begin 2022 is Hecht betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Via het crisisteam Oekraïne levert Hecht JGZ, Jeugd gezondheidszorg (intake, consulten, Rijksvaccinatieprogramma), coördinatie Psychosociale hulpverlening, advies en consultatie omtrent technische hygiëne. Dit betrof reguliere dienstverlening van Hecht. Daarnaast heeft Hecht, vanuit de vangnetfunctie, sinds half maart dagelijks triage geleverd.

Medio 2022 kwam de vraag vanuit het Rijk en COA om asielzoekers op te vangen. Hecht heeft vanuit de Veiligheidsregio ondersteund door het leveren van de dagelijkse triage op het gebied van zorg. Hoewel dit een taak van het COA is, constateerde Hecht dat het huidige aanbod van de Gezondheidszorg Asielzoekers (een praktijklijn) niet voldoende was om basiszorg te kunnen leveren. Derhalve heeft Hecht de vangnetfunctie die al in gebruik was bij de Oekraïense vluchtelingen verlengd naar de asielzoekers.

Vanuit de JGZ is kritisch gekeken naar het aantal contactmomenten. Door professionals bewust te maken van klantgericht werken en kritisch te kijken naar de behoeften van het gezin, werd bijvoorbeeld het 8-weken contactmoment flexibel ingezet. In het 2e kwartaal 2022 was een daling van 35% te zien bij het standaard afspreken van het 8 weken contactmoment ten opzichte van 2021. Deze trend, om in overleg een volgende afspraak te plannen, heeft zich doorgezet.

De werkzaamheden van Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO) zijn over het algemeen volgens planning uitgevoerd. Het ziekteverzuim is vanaf begin 2022 verder gezakt en bleef laag. Er zijn veel personeelswisselingen geweest in de eerste helft van het jaar enhet is gelukt om de vacatures op te vullen. Een groot aantal nieuwe medewerkers is ingewerkt. Buiten reguliere GGD-taken voerde GBO ook een groot aantal aanvullende taken uit.

Binnen de Regionale Ambulance Voorziening bleef het een uitdaging om binnen de acute zorgketen de zorgvraag te verbinden met het juiste zorgaanbod, juiste plaats en juiste hulpverlener. Medio 2022 concludeerde Hecht dat tijdens de pilot Zorgcoördinatiecentrum veel was geleerd, maar dat het aanvankelijke doel niet was bereikt. Met de partners in de acute zorg is besloten tot een doorstart.

Daarnaast bleef het tekort aan verpleegkundigen in de acute zorg een probleem. Hecht bleef zoeken naar alternatieven.

Bij Veilig Thuis binnen het Zorg en Veiligheidshuis is in 2022 het aantal meldingen stabiel gebleven ten opzichte van 2021. Het aantal adviesaanvragen is in dezelfde periode toegenomen met 11,7%. Het project procesoptimalisatie is gestart en de eerste fase (analyse en advies) is afgerond. Verschillende projectgroepen leverden concrete verandervoorstellen om het proces van Veilig Thuis efficiënter te maken.

In 2020 startte het programma Hecht24 (voorheen RDOG2024.) Halverwege de looptijd van dit omvangrijke investeringsprogramma constateerde Hecht en dat de beloofde resultaten van de projecten uit de programmalijnen Organisatieontwikkeling en Strategisch vermogen vrijwel allemaal zijn geleverd. In andere projecten uit de lijn strategisch vermogen heeft Hecht gewerkt aan instrumenten en werkwijzen voor doelgerichtere netwerksamenwerking, relatiebeheer en profilering middels employer branding. Deze ontwikkelingen zijn in gang gezet. De programmalijn Datagedreven werken en innovatie heeft zich, na vertrek van de programmalijntrekker, beperkt tot een aantal e-health projecten en het inrichten van de basisstructuur voor het moderne werken. Een deel van de projectresultaten uit Hecht24, zoals nieuwe werkwijzen en praktische tools zijn opgeleverd, maar implementatie loopt nog.

Tenslotte zijn in 2021 een aantal overheidsmaatregelen aangekondigd voor 2022. Hecht heeft zich voorbereid op de implementatie van deze nieuwe taken, zoals de HPV-vaccinaties voor jongens, de prenatale thuisbezoeken bij de GGD en de investeringen in de keten rondom kinderen en gezinnen met complexe problematiek conform de gezinnen die ook gezien worden in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Kortom: er kwam veel op Hecht af, van de constante inzet bij coronabestrijding tot onze meer reguliere werkzaamheden. Hecht heeft dan ook veel werk verzet in 2022. Constant aandachtspunt was daarbij het sturen op het beheersen van kosten en optimaliseren van opbrengsten. Daartoe blijft Hecht investeren in de ondersteunende afdelingen en processen.

Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM)

Openbaar belang en visie

De VRHM behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

Twee bijzonderheden tekenen het jaar 2022. Allereerst de staart van de coronapandemie maar ook de opvang van Oekraïners die vanwege de oorlog zijn gevlucht en de crisisnoodopvang van asielzoekers voor wie te weinig plaats was in de reguliere asielopvang. De werkzaamheden ten aanzien van corona en opvang vluchtelingen hebben veel opgeleverd maar ook veel tijd en inspanning gekost. Ondanks die bijzonderheden zijn grote delen van het jaarplan 2022 uitgevoerd. Vertraging van een deel van de geplande werkzaamheden was echter onvermijdelijk.

Meldkamer

Met het vaststellen van het convenant meldkamerfunctie brandweer Haaglanden en brandweer Hollands Midden is de samenwerking geformaliseerd. Het beheer van de brandweermeldkamer is hiermee overgegaan van de politie naar de veiligheidsregio Haaglanden. Ook de overgang van de brandweercentralisten is afgerond.

Sinds 2021 beschikt de meldkamer over een 24/7 Calamiteiten Coördinator (CaCo). Dit is een wettelijke verplichting. Deze functie is in 2022 geëvalueerd en geconstateerd is dat de positie van de CaCo als multidisciplinair aanspreekpunt meldkamer sterk is verbeterd.

Begin november 2022 is de meldkamer geslaagd voor de certificering ISO27001, een norm voor informatiebeveiliging. De meldkamer Den Haag is de eerste meldkamer in Nederland die deze certificering heeft behaald.

Brandweerzorg

Brandweerzorg heeft al bij de eerste tussentijdse rapportage haar jaarplan opnieuw geprioriteerd omdat duidelijk was dat het niet haalbaar was om alles binnen dit jaar af te ronden. De oorzaak hiervoor is enerzijds dat er meer werk was opgenomen dan in de praktijk haalbaar is, anderzijds heeft de sector te kampen met verzuim en personele wisselingen. Ten slotte is sprake van aanvullende werkzaamheden als gevolg van de vluchtelingencrisis. Ook de werkzaamheden aan de Visie 2030 en het nieuwe Regionaal Beleidsplan leggen een beslag op de sector en waren niet meegenomen in het jaarplan.

In 2022 is het Brandweer risicoprofiel afgerond. Er zijn verschillende scenario’s opgesteld die begin 2023 input vormen voor besluitvorming over de implementatie. Aan het onderwerp vakbekwaam is veel aandacht besteed. Er is inzichtelijk gemaakt wat de knelpunten rondom dit thema zijn. Er is zorg over de arbeidsveiligheid van onze brandweermensen en op (middellange) termijn of we in staat zijn voldoende brandweermensen vakbekwaam te hebben ten behoeve van de paraatheid. Voor het komende regionaal beleidsplanperiode is daarom uitgewerkt wat er noodzakelijk is om op niveau te komen in de huidige manier van werken.

De werkzaamheden aan de grote vervangingstrajecten van materieel zijn in 2022 binnen de bestaande planning uitgevoerd.

GHOR

Om de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie te versterken zijn in 2022 belangrijke stappen gezet bij de uitbreiding van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) met een module Gezondheidszorg. Vanwege de voortdurende druk op de zorg heeft de implementatie vertraging opgelopen.

In 2022 is gestart met het Zorg Risico Profiel (ZRP). In het ZRP is in één oogopslag te zien waarop de zorg- en crisisorganisaties zich moeten voorbereiden. Doel is om te allen tijde acute en publieke zorg te kunnen leveren aan patiënten die dat nodig hebben. De softwaretool die dit ondersteunt is operationeel en de eerste casus waarop zorginstellingen hun risico’s scoren is in uitvoering.

De vluchtelingencrisis heeft voortdurend een grote inzet van de GHOR gevraagd om voor vluchtelingen (en asielzoekers) zorg te organiseren.

Ook corona beleefde begin 2022 nog een grote piek en heeft gedurende het jaar ook de nodige aandacht gevraagd van de GHOR.

Als gevolg van corona zijn in 2022 veel evenementen gehouden waardoor de GHOR het druk heeft gehad om gemeentelijke vergunningverleners zo goed mogelijk van advies te voorzien ook als termijnen niet gehaald werden bij gemeente en organisatoren.

Een interne ontwikkeling was het personeelsverloop dat heeft geleid tot verlies van specialistische dossierkennis en discontinuïteit in relatiemanagement in het GHOR-netwerk.

Bevolkingszorg

De geplande activiteiten uit het jaarplan 2022 zijn, ondanks de inzet ten behoeve van bestrijding van corona en van de vluchtelingencrisis, voor een belangrijk deel uitgevoerd. Waar verbetermogelijkheden waren, zijn deze actief opgepakt, zoals het gebruiksvriendelijker maken van de crisisapp. Voor wat betreft hoe om te gaan met sociale calamiteiten heeft het nodige uitzoekwerk plaatsgevonden en is de casuïstiek verder inzichtelijk geworden. Het is niet gelukt een evaluatierapport van het project Crisiscommunicatie in het Eerste Uur te realiseren. Ook de registratie van de OTO-activiteiten (oefenen, trainen en opleiden) van bevolkingszorgfunctionarissen is niet gestart omdat de oplevering van de online leeromgeving vertraagd was. De werkzaamheden van de werkgroep Doorontwikkeling Oranje Kolom vorderen gestaag maar met enige vertraging. In samenwerking met Strategie en Beleid is een producten- en dienstencatalogus opgeleverd ten behoeve van de jaar- en beleidsplannen van gemeenten op gebied van veiligheid.

Gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de brandweervrijwilligers

Een belangrijk punt voor de toekomst dat voor structurele kosten zal zorgen is de Wnra. Doel van deze wet is om de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Dit heeft ook gevolgen voor brandweervrijwilligers. Brandweervrijwilligers worden onder de Wnra als deeltijdwerkers gezien die in aanmerking komen voor een arbeidscontract, pensioen moeten opbouwen enz.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het Nederlands stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder dat onderscheid wordt aangebracht in het takenpakket van vrijwillige en beroepsbrandweer (taakdifferentiatie). Voorwaarde hiervoor is dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid en het contrast met beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Binnen de veiligheidsregio is hiervan zeer beperkt sprake. Op basis van een landelijk implementatieplan wordt dat nu verder uitgewerkt.

Meer informatie: www.vrhm.nl

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Openbaar belang en visie

De Gemeenschappelijke Regeling BSGR is de uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke- en waterschapsbelasting van elf deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR voert ook taxaties uit (bepaalt de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten). Het beleid van heffing en invordering van belastingen en de belastingverordeningen worden door de deelnemers zelf vastgesteld.

Ontwikkelingen 2022 en eventuele risico's

Aanslagoplegging

De BSGR heeft in 2022 aanslagen opgelegd tot een bruto bedrag van € 561 miljoen (2021: € 559 miljoen). Als gevolg van ziekte (corona en griep) binnen de afdeling heffen en het gebrekkig of niet functioneren van software ( LV WOZ, kadastrale bijwerking, berichtenservice Handelsregister (HR)) zijn niet alle grote kohieren conform planning opgelegd. Het gevolg van deze latere opleggingen is dat de positie belastingdebiteuren (het bedrag dat de BSGR voor de deelnemers per 31 december 2022 aan belastingvorderingen heeft uitstaan) hoger is dan voorgaande jaren: € 53,6 miljoen (2021: 25,2 miljoen).

Bezwaarafhandeling

De aantallen naheffingsaanslagen parkeren en het aantal bezwaren tegen deze aanslagen zijn fors gestegen door het inzetten van een scanauto om parkeerovertreders op te sporen in Gouda. De BSGR heeft inmiddels extra capaciteit aangetrokken om deze voorraad bezwaarschriften af te handelen.

Ook zijn er veel meer WSHE (waterschap heffing), plicht en maatstafbezwaren. De ‘kaart van Tauw’ die door het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt aangeleverd is al enige tijd niet geüpdatet, waardoor grote aantallen verschillen (met als gevolg bezwaren) zijn opgetreden. De plicht en maatstaf bezwaren worden grotendeels veroorzaakt door een omissie bij de aanlevering van de ledigingen voor de afvalstoffenheffing in Zoeterwoude vanuit het afvalbedrijf.

Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-waarden is afgenomen. Het aandeel bezwaarschriften ingediend door NoCureNoPay (NCNP) bureaus neemt echter nog steeds toe (60% van het totaal aantal bezwaarschriften). Afhandeling van dergelijke bezwaarschriften is zeer tijdrovend en bij gegrondverklaring ontvangt het NCNP bureau een kostenvergoeding.

Kwijtschelding

In 2022 zijn minder kwijtscheldingsverzoeken ingediend (36.053 ten opzichte van 38.001 in 2021). Ook het aantal verzoeken dat is toegekend is afgenomen (29.654 ten opzichte van 32.446 in 2021). De meest logische verklaring voor deze daling is de kinderopvangtoeslagaffaire. Van gedupeerden die structureel in de kwijtschelding zaten zijn alle openstaande schulden tot en met belastingjaar 2020 automatisch kwijtgescholden. Nadat zij hun compensatievergoeding van € 30.000 hebben ontvangen, komen zij niet meer in aanmerking voor kwijtschelding.

WOZ-waardering

De aangekondigde inhaalslag op het aantal nog te waarderen objecten in de Belastingrapportage van 2021 is helaas niet haalbaar gebleken en zelfs fors verder opgelopen. Dit treft voornamelijk de gemeente Leiden (de directe beschikbaarheid van bouwtekeningen vanuit ServicePunt71 functioneerde niet meer). Voor Gouda is de toename van het aantal nog te waarderen object gering opgelopen.

Deelnemersbijdrage

Vanaf 2019 is het kostprijscalculatiemodel volledig van toepassing. Bij de deelnemers wordt een voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal opgelegde aanslagen. In het model is voor ieder type aanslag een kostprijs bepaald waarvan de hoogte afhankelijk is van de complexiteit van de heffingsmaatstaf. De (voorlopige) bijdrage voor 2022 was € 1.359.109 De definitieve deelnemersbijdrage voor 2022 is vastgesteld op € 1.400.810. Het grootste deel van de hogere kosten is veroorzaakt doordat er in 2022 bijna 23.000 aanslagregels parkeerbelasting meer zijn opgelegd ten opzichte van 2021.