Vlottende activa

Voorraden

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 31-12-2022

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (incl. voorziening)

15.752

9.156

Gereed product en handelsgoederen

13

9

Totaal

15.765

9.165

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde 1-1-2022 (excl. voorziening)

18.370

Tussentijds genomen winst

-2.594

Mutaties 2022

-5.506

Afwaardering

0

Afgesloten

0

Boekwaarde 31-12-2022 (excl. voorziening)

10.270

Voorziening

-1.114

Balanswaarde 31-12-2022

9.156

Grondexploitaties (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde 31-12-2022

10.270

Tussentijds genomen winst

0

Nog te maken kosten

117.473

Nog te verwachten opbrengsten

-126.108

Rente (= kosten)

983

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde

2.618

"- = voordeel en + = nadeel"

Gereed product en handelsgoederen

Het gaat in dit geval om de handelsgoederen van de VVV, de voorraad trekbandzakken voor restafval in het kader van het gemeentelijk project Afval scheiden loont en de voorraad transponders. De totale waarde ultimo 2022 is € 9.000.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 31-12-2022

Vorderingen op openbare lichamen

21.505

22.286

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

568

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.433

1.401

Overige vorderingen

8.305

8.110

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

40.000

0

Totaal

71.242

32.365

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk de vordering op het BCF van € 19.511.000 voor de reguliere opgave over 2022, die naar verwachting medio 2023 ontvangen wordt. Verder is hier een bedrag van € 3.179.000 opgenomen aan nog te ontvangen (suppletie)aangiften BCF tot en met 2022.

Het saldo van suppletie-aangiften BTW tot en met 2022 bedraagt ultimo 2022 € 79.000.

Aan overige vorderingen op openbare lichamen is hier een bedrag opgenomen van € 1.163.000. Eind maart 2023 is hiervan € 2.000 nog niet voldaan.

Overige verstrekte kasgeldleningen

Ultimo 2022 was € 568.000 aan kasgeldleningen verstrekt aan Stichting Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en aan Jeugdbescherming west Zuid-Holland. Ultimo 2021 was het bedrag aan verstrekte kasgeldleningen € 0,00 (nihil).

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

Hieronder zijn de tegoeden op de rekening bij het (Garantiefonds) Nationaal Restauratiefonds en de rekeningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten opgenomen.

Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

Ultimo 2022 bedraagt de vordering op het Rijk wegens uitgezette liquide middelen in de Schatkist € 0. Ultimo 2021 ging het om een bedrag van € 40.000.000.

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit:

  • bijstandsvorderingen voor € 5.657.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 2.870.000);

  • vorderingen inzake gemeentelijke belastingen ondergebracht bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor

    € 3.207.000 ( en de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 216.000);

  • vorderingen op overige debiteuren voor € 2.526.000 (en de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 3.000), waarvan per eind maart 2023 € 351.000 nog niet ontvangen is.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit kassaldi en banksaldi. Ook zijn hier de bij het Toeristisch Informatie Punt in voorraad zijnde VVV-cadeaubonnen etc. verantwoord.

Kas- en banksaldi

Ultimo 2022 bedroeg het totaal van de kassaldi € 39.000. Ultimo 2021 ging het om € 44.000.

Het totaal van de banktegoeden bedroeg ultimo 2022 € 4.729.000 positief (eind 2021 € 1.614.000 negatief).
Gouda beschikt over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10.000.000.

Schatkistbankieren

In het kader van de Regeling schatkistbankieren dient elke decentrale overheid overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist). Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente Gouda gedurende het gehele jaar onder de drempel is gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(bedragen * € 1.000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

5.982

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen

404

1.380

1.474

2.042

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

5.578

4.602

4.508

3.940

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

(bedragen * € 1.000)

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

299.092

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

299.092

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

5.982

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

36.367.030

125.612.175

135.617.851

187.851.124

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

404.078

1.380.354

1.474.107

2.041.860

Overlopende activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 31-12-2022

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

111

1.077

- Rijk

1.258

4.407

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.487

2.461

Overige nog te ontvangen bedragen

3.457

5.764

Vooruitbetaalde bedragen

7.774

9.142

Totaal

14.086

22.851

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2022

Toevoeging

Ontvangen

Saldo 31-12-2022

Europese overheidslichamen:

ESF REACT 2021-2022 EU Gemeenten

111

1.077

111

1.077

ESF Sluitende aanpak naar arbeid 3

0

0

Subtotaal

111

1.077

111

1.077

Rijk:

Algemene uitkering

1.214

2.766

1.214

2.766

Bommenregeling

0

798

0

798

Quadracht KOV noodlok

0

-58

0

-58

SPUK stimulering sport

0

83

0

83

Hulp toeslagenproblematiek 2022 B2

0

666

0

666

Kwijtschelding gem. belastingen SiSa C62

44

91

44

91

Schuldenkwijtschelding toeslagenaffaire G12

0

29

0

29

Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine A16

0

32

0

32

Subtotaal

1.258

4.407

1.258

4.407

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Fietsparkeren E27b

949

197

0

1.146

Snelfietsroute Gouda-RTD F20

0

67

0

67

R-net herontwikkeling zuidelijk stationsgebied

100

110

0

210

Controle coronatoegangsbewijzen

11

0

11

0

Colletief vraag afhankelijk vervoer

0

25

0

25

Kenniscentrum bodemdaling

170

0

170

0

RMT kassier functie

4

90

4

90

Schoolzones

30

30

Finale kwijting corona SD

7

7

0

SPUK 2020 sport

215

215

0

Gemeenten

0

314

314

UWV

0

68

68

Scholen

0

80

80

Stovog

0

60

60

COA

0

311

311

Overige

0

62

62

Subtotaal

1.486

1.384

407

2.463

Totaal

2.855

6.868

1.776

7.947

Overige nog te ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Vooruitbetaalde bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.