Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2022

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2022

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

12.666

0

0

0

430

12.236

Totaal

12.666

0

0

0

430

12.236

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Deze post bestaat uit:

  • de verstrekte bijdrage aan Hoogheemraadschap van Rijnland voor de renovatie van het gemaal aan de Bosweg;

  • de voorbereidingskosten van de besluitvorming rond het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, verminderd met de ontvangen bijdrage van € 206.000 van de provincie Zuid-Holland. De voorbereidingskosten worden conform het raadsbesluit geactiveerd;

  • de tot en met 2012 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg en de brug over de Stolwijkervaart;

  • de tot en met 2011 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de RijnGouweLijn en de in 2013 van de provincie terugontvangen bijdrage op basis van de gewijzigde planvoering;

  • de verstrekte bijdrage aan de restauratie van draaiorgel "de Lekkerkerker";

  • de verstrekte bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de rotonde nabij de Coenecoopbrug.

In 2022 is op deze post in totaal € 430.000 afgeschreven.

Materiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 31-12-2022

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.959

8.554

Overige investeringen met een economisch nut

198.803

208.744

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

91.687

90.946

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

44.971

50.266

Totaal

344.420

358.510

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2022

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2022

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.959

0

405

0

0

8.554

Totaal

8.959

0

405

0

0

8.554

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

In 2022 is, door de verkoop van in erfpacht uitgegeven gronden, sprake van € 405.000 aan desinvesteringen. Daarvan heeft € 350.000 betrekking op de erfpachtgrond aan de Dunantsingel 92.

Overige investeringen met economisch nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2022

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2022

Gronden en terreinen

42.430

0

549

0

0

41.882

Woonruimten

45

0

0

0

6

39

Bedrijfsgebouwen

135.434

14.874

0

220

4.902

145.186

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.691

1.032

0

75

903

6.746

Machines, apparaten en installaties

7.147

523

0

0

911

6.759

Overige materiële vaste activa

7.056

2.367

0

0

1.290

8.133

Totaal

198.803

18.796

549

295

8.011

208.744

Bedrijfsgebouwen

In 2022 zijn investeringen gedaan met betrekking tot de ver-/nieuwbouw van De Ark (€ 227.000), de renovatie van De Goudse Waarden (€ 11.891.000), de Chocoladefabriek (€ 1.247.000), de Goudse Schouwburg (€ 146.000), herbestemming van het Stadhuis (€ 213.000), verduurzaming vastgoed (€ 610.000), aanpassingen Lekkenburg (€ 68.000) en maatschappelijke voorzieningen in Westergouwe € 467.000. Overige investeringen € 4.000.

Van de stichting Libertum is € 220.000 ontvangen als bijdrage in de kosten van de verbouwing, inrichting en doorontwikkeling van de Chocoladefabriek.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2022 heeft de gemeente geïnvesteerd in de renovatie van een veld in sportpark Oosterwei (€ 532.000), in valondergronden van speeltuinen (€ 172.000) en in maatregelen vanwege de zorgplicht voor kunstgras (€ 328.000).

Machines, apparaten en installaties

De grootste investeringen in 2022 betreffen de installatie in de maatschappelijke voorzieningen in Westergouwe € 248.000. Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in de vervanging van het video management systeem van Stadstoezicht (€ 45.000), bewakingscamera's (€ 52.000), apparatuur van de scanauto voor parkeren (€ 46.000) en led-verlichting op het sportcomplex van Olympia (€ 61.000).

Overige materiële vaste activa

In deze categorie is een aantal investeringen ondergebracht: IHP (€ 1.551.000), automatisering (€ 300.000), aanpassingen cliëntenzone(s) in het Huis van de Stad (€ 197.000) en overige aanpassingen in het Huis van de Stad (€ 319.000).

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2022

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2022

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

88.739

12.605

0

12.605

3.287

85.452

Overige materiële vaste activa

2.948

2.994

0

0

448

5.494

Totaal

91.687

15.600

0

12.605

3.736

90.946

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen hebben allemaal betrekking op de gemeentelijke rioleringen.

Overige materiële vaste activa

De grootste investering in deze categorie is gedaan in het ECO-park voor € 2.894.000. Daarnaast is in totaal € 100.000 geïnvesteerd in de ombouw van ondergrondse afvalcontainers en in afvalinzameling.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2022

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2022

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

43.697

10.369

0

930

3.728

49.408

Machines, apparaten en installaties

796

0

0

0

304

492

Overige materiële vaste activa

478

0

0

0

112

366

Totaal

44.971

10.369

0

930

4.144

50.266

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

De grootste investeringen in 2022 betreffen de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor in totaal € 6.661.000, maatregelen knelpunten VCP 2020-2021 en 2022-2025 (in totaal € 1.926.000), herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied (€ 499.000), het mobiliteitsplan (€ 317.000) en het fietsveiligheidsplan (€ 250.000). Overige investeringen voor in totaal € 680.000 zijn gedaan in onder andere de reconstructie van de afrit Goudse Poort, vervanging van het viaduct Noorthoven van Goorstraat, kwaliteitsverhoging binnenstad, vervanging wal- en kademuren en de brug nabij Winterdijk 14.

In totaal is € 1.015.000 aan bijdragen van de provincie Zuid-Holland en het Rijk verantwoord onder bijdragen van derden voor diverse projecten binnen de aanpak van knelpunten VCP 2020-2021 en 2022-2025.

Financiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2022

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2022

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.941

0

0

0

0

1.941

- overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen u/g

985

246

0

187

0

1.044

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

0

0

0

0

18

Totaal

2.944

246

0

187

0

3.003

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen geldt de volgende specificatie. De bedragen betreffen de nominale waarde van het aandelenbezit in de betreffende onderneming.

Deelnemingen (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 31-12-2022

Cyclus

753

753

Sportpunt Gouda

949

949

BNG

206

206

Oasen

33

33

Totaal

1.941

1.941

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Deze post betreft de deelname in een viertal verbonden partijen van oorspronkelijk 100 gulden per partij; in totaal € 181,52.

Overige langlopende leningen u/g

Sinds 1996 participeert de gemeente in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is bij de verkoop in 2000 € 2.244.000 toegevoegd aan deze deelneming. In 2022 is de deelneming per saldo met € 60.000 toegenomen als gevolg van verstrekte geldleningen in het Startersfonds.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is aan te merken als een stichting waarin de gemeente participeert, waarvan het bestuur door de deelnemende gemeenten wordt benoemd en de gemeente het risico draagt van de door de stichting verstrekte geldleningen.

Tot deze post behoren tevens een aantal hypothecaire geldleningen aan particulieren ten dienste van funderingsherst, een lening aan Dierentehuis Midden-Holland en leningen aan gemeentelijk personeel voor in bruikleen verstrekte mobiele telefoons.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Per jaareinde bestaat deze balanspost uit een tweetal waarborgsommen met een totaalwaarde van € 18.000.